Advisory Board

 

 

 

 

 

prof Shyam Nandan Singh mlc Lucknow
prof Shyam Nandan Singh mlc Lucknow

 

 

 

 

 

Prof. Shyam Nandan Singh
Ex. MLC
Lucknow

 

Dr. Satish Mittal
Dr. Satish Mittal

 

 

 

 

Dr. Satish Mittal
Retd. Professor
Kurukshetra University
Kurukshetra

 

Dr K K Sharma
Dr K K Sharma


Dr. K. K. Sharma
Principal
M. S. College
Saharanpur

 

Dr. Amita Agarwal
Dr. Amita Agarwal

 

 

 

 

Dr. Amita Agarwal
HOD, English
Munna Lal Girls College
Saharanpur

 

Dr VishnuKant
Dr VishnuKant

 

 

 

 

Dr. Vishnukant
Retd. Professor
M. S. College
Saharanpur

 

Mr K L Arora
Mr K L Arora


Mr. K. L. Arora
Ex. Chairman
IIA, Saharanpur


Dr. S. K. Jain
HOD, Commerce
JV Jain College
Saharanpur
 

Mr Ashok Panwar
Mr Ashok Panwar


Mr. Ashok Panwar
Advocate
Collectorate Bar
Saharanpur